Smluvní podmínky

Vítejte na stránkách projektu spokojenamaminka! Tyto podmínky popisují pravidla a předpisy pro používání webových stránek www.spokojenamaminka.cz, které se nacházejí na adrese www.spokojenamaminka.cz. Přístupem na tuto webovou stránku předpokládáme, že souhlasíte s těmito podmínkami. Nepokračujte v používání spokojenamaminka, pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami uvedenými na této stránce. Na tyto Smluvní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Oznámení o vyloučení odpovědnosti a na všechny smlouvy se vztahuje následující terminologie: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ označuje vás, osobu, která se přihlásí na tento web a je v souladu s podmínkami společnosti a podmínky. „Společnost“, „My“, „My“, „Naše“ a „Nás“ označuje naši společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „My“ se vztahuje jak na klienta, tak na nás. Všechny termíny odkazují na nabídku, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci klientovi nejvhodnějším způsobem pro výslovný účel uspokojení potřeb klienta s ohledem na poskytování služeb uvedených společností, v souladu s a řídí se platným právem cz. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, s velkými písmeny a/nebo on/ona nebo ona jsou považována za zaměnitelná, a tedy jako odkazující na totéž.

Soubory cookie

Využíváme soubory cookie. Přístupem ke spokojenostamaminka jste souhlasili s používáním cookies v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů www.spokojenamaminka.cz. Většina interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které nám umožňují získat podrobnosti o uživateli pro každou návštěvu. Naše webová stránka používá soubory cookie k tomu, aby umožnila funkčnost určitých oblastí a usnadnila tak lidem návštěvu našich webových stránek. Někteří z našich přidružených/reklamních partnerů mohou také používat soubory cookie.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, www.spokojenamaminka.cz a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví na veškerý materiál na spokojenamaminka. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete k tomu přistupovat od spokojenamaminka pro vlastní osobní potřebu s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách. Nesmíte:
 • Znovu publikovat materiál od spokojenamaminka
 • Prodat, pronajmout nebo podlicencovat materiál od spokojenamaminka
 • Reprodukujte, duplikujte nebo kopírujte materiál ze spokojenamaminka
 • Redistribuujte obsah od spokojenaminka
Tato smlouva začíná dnem uzavření. Naše smluvní podmínky byly vytvořeny pomocí bezplatného generátoru smluvních podmínek. Části této webové stránky nabízejí uživatelům příležitost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webové stránky. www.spokojenamaminka.cz nefiltruje, neupravuje, nepublikuje ani nekontroluje komentáře před jejich přítomností na webu. Komentáře neodrážejí názory a názory www.spokojenamaminka.cz, jejích zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která zveřejňuje své názory a názory. V rozsahu povoleném platnými zákony nenese www.spokojenamaminka.cz odpovědnost za Komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a/nebo vzhledu komentáře na tomto webu. www.spokojenamaminka.cz si vyhrazuje právo sledovat všechny Komentáře a odstranit jakékoli Komentáře, které mohou být považovány za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto Podmínek. Zaručujete a prohlašujete, že:
 • Jste oprávněni zveřejňovat komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
 • Komentáře nenarušují žádná práva duševního vlastnictví, včetně, bez omezení, autorských práv, patentů nebo ochranných známek jakékoli třetí strany;
 • Komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který narušuje soukromí
 • Komentáře nebudou použity k vyžádání nebo propagaci obchodu nebo zvyku nebo k prezentaci komerčních aktivit nebo nezákonných aktivit.
Tímto udělujete www.spokojenamaminka.cz nevýhradní licenci k používání, reprodukování, úpravám a opravňujete ostatní k použití, reprodukování a úpravě jakýchkoli vašich komentářů v jakékoli formě, formátech nebo médiích.

Hyperlinkování na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:
 • vládní agentury;
 • vyhledávače;
 • zpravodajské organizace;
 • Distributoři online adresářů mohou odkazovat na naši webovou stránku stejným způsobem, jakým hyperlinkují na webové stránky jiných uvedených společností; a
 • Celosystémově akreditované podniky s výjimkou oslovování neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nesmí hypertextovat
inkoustem na naši webovou stránku. Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné webové stránky, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany. Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:
 • běžně známé spotřebitelské a/nebo obchodní informační zdroje;
 • weby komunity dot.com;
 • sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace;
 • distributoři online adresářů;
 • internetové portály;
 • účetní, právní a poradenské firmy; a
 • vzdělávací instituce a obchodní sdružení.
Žádosti o propojení od těchto organizací schválíme, pokud se rozhodneme, že: (a) odkaz nebude působit nepříznivě pro nás nebo pro naše akreditované podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) přínos pro nás z viditelnosti hypertextového odkazu kompenzuje absenci www.spokojenamaminka.cz; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích. Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany. Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o odkaz na naše webové stránky, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu na adresu www.spokojenamaminka.cz. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní údaje a také adresu URL vašeho webu, seznam všech adres URL, ze kterých chcete odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našem webu, na které byste chtěli odkaz. Počkejte 2–3 týdny na odpověď. Schválené organizace mohou odkazovat na naši webovou stránku následovně:
 • Použitím našeho názvu společnosti; nebo
 • Pomocí jednotného lokátoru zdrojů, na který je odkazováno; nebo
 • Použitím jakéhokoli jiného popisu naší webové stránky, na kterou je odkazováno, dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránce odkazující strany.
Bez licenční smlouvy na ochrannou známku nebude povoleno použití loga nebo jiných uměleckých děl www.spokojenamaminka.cz k propojení.

iFrame

Bez předchozího souhlasu a písemného povolení nesmíte kolem našich webových stránek vytvářet rámce, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Odpovědnost za obsah

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které se objevují na vašich webových stránkách. Na žádné webové stránce by se neměly objevit žádné odkazy, které by mohly být vykládány jako urážlivé, obscénní nebo trestné nebo které porušují, jinak porušují nebo obhajují porušování nebo jiné porušování práv třetích stran.

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s okamžitým odstraněním všech odkazů na naše webové stránky na požádání. Vyhrazujeme si také právo tyto smluvní podmínky a jejich zásady propojování kdykoli změnit. Nepřetržitým odkazováním na naši webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete se řídit těmito podmínkami propojení.

Odstranění odkazů z našich webových stránek

Pokud na našich webových stránkách najdete jakýkoli odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat nás. Budeme zvažovat žádosti o odstranění odkazů, ale nejsme povinni vám odpovědět nebo vám přímo odpovídat. Nezaručujeme, že informace na této webové stránce jsou správné, nezaručujeme jejich úplnost nebo přesnost; ani neslibujeme, že zajistíme, že web zůstane dostupný nebo že materiál na webu bude aktualizován.

Odmítnutí odpovědnosti

V maximální míře povolené platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a používání těchto webových stránek. Nic v tomto vyloučení odpovědnosti:
 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění;
 • omezení nebo vyloučení naší nebo vaší odpovědnosti za podvod nebo podvodné uvedení v omyl;
 • omezit jakékoli naše nebo vaše závazky jakýmkoli způsobem, který není povolen podle platných zákonů; nebo
 • vyloučit jakékoli naše nebo vaše závazky, které nemohou být vyloučeny podle platných zákonů.
Omezení a zákazy odpovědnosti stanovené v této části a jinde v tomto prohlášení: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí všechny závazky vyplývající z prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících i n smlouvy, v deliktu a za porušení zákonné povinnosti. Dokud jsou webové stránky a informace a služby na webových stránkách poskytovány zdarma, neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakékoli povahy.